"A mighty flame followed a tiny spark"

Privacy Policy

[laatste update op: 24/09/2020]

 

 

Deze privacy policy verstrekt details over de persoonsgegevens die Unmatched (hierna "Unmatched" of "wij") verzamelt van haar websitebezoekers, klanten, prospecten, personen die ons contacteren en onze leveranciers (hierna samen "u" of "uw") en hoe deze worden verwerkt. De website van Unmatched is te vinden op https://www.unmatched.eu (hierna de "Website").

 

Unmatched hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Het doel van deze privacy policy is om u transparante en duidelijke informatie te geven over onze praktijken en beleid als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Het concept van persoonsgegevens is breed en omvat alle soorten informatie met betrekking tot u, als een direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon. We raden u aan deze privacy policy aandachtig te lezen om een ​​beter inzicht te krijgen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

 

Unmatched houdt zich aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna afgekort "GDPR" volgens de Engelse term) en alle andere toepasselijke nationale wetten of voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

1. Unmatched als verwerkingsverantwoordelijke

 

Unmatched, met maatschappelijke zetel te Durmelaan 7A, 9880 Aalter , België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij alleen en autonoom het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kan ons altijd contacteren op de volgende manier: Unmatched | Durmelaan 7A, 9880 Aalter , België via https://www.unmatched.eu, ons e-mailadres info@unmatched.eu of per telefoon op +32 (0)50 50 80 80.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verschaft door u aan Unmatched of die wij via een andere manier verkregen hebben in het kader van onze diensten.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types van persoonsgegevens die wij verwerken per categorie van betrokken:

 

2.1 Websitebezoekers

 • Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en enige andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen of bekomen via derde partijen.
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig voor het beheer van onze Website, zoals je IP-adres.
 • Cookies: dit omvat gegevens over wanneer u de website bezoekt, eventuele persoonlijke instellingen en uw surfgedrag. We verzamelen deze informatie op geautomatiseerde wijze terwijl u op de website surft. U wordt gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies via een Cookie Banner. Cookies zijn nodig om de navigatie en uw surfervaring te optimaliseren. Raadpleeg art.6 hieronder voor meer informatie.

2.2 Klanten

 • Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en enige andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen of bekomen via derde partijen voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het beoogde doel zoals uiteengezet in art. 3 hieronder.
 • Financiële gegevens: zoals een rekeningnummer en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.
 • Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld: het model en serienummer van uw modem.
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om uw verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals je IP-adres of MAC-adres.
 • Gegevens over je gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze producten en diensten gebruikt.

2.3 Prospecten

 • Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en enige andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen of bekomen via derde partijen voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het beoogde doel zoals uiteengezet in art. 3 hieronder.
 • Financiële gegevens: zoals gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.

2.4 Personen die ons contacteren

 • Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en enige andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen of bekomen via derde partijen.

2.5 Leveranciers

 • Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur, uw e-mailadres, een functie, persoonsgegevens die we van u verzamelen via een derde partij zoals sociale media.
 • Financiële gegevens: zoals een rekeningnummer.

Wij verwerken geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. Daarnaast verzamelen, verwerken of bewaren we geen persoonsgegevens van minderjarigen tenzij een ouder of wettelijke voogd daarvoor toestemming geeft.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Unmatched verwerkt uw persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze. Wij trachten de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken en uitvoeren van de hieronder beschreven doeleinden.

 

3.1 Uitvoering van de overeenkomst

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst afgesloten met Unmatched kunnen wij voor de volgende doeleinden de gegevens verwerken:

 • Klantenbeheer: wij gebruiken van u als klant uw gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van onze producten en diensten en voor onze administratie. Wij kunnen u ook informeren over nieuwe functionaliteiten.
 • Administratie van leveranciers: wij gebruiken van u als leverancier uw gegevens voor onze administratie en communicaties in het kader van overeenkomsten met leveranciers. 

3.2 Wettelijke verplichting

Unmatched kan uw persoonsgegevens verwerken om te reageren op vragen van regelgevende of wetshandhavingsinstanties waar dit is vereist wordt.

 

3.3 Legitiem belang

Wanneer het niet strikt noodzakelijk is voor een van de hierboven genoemde doeleinden, kan Unmatched uw persoonsgegevens ook om andere redenen verwerken, waaronder het realiseren van haar legitieme belangen. In dergelijke gevallen zal Unmatched er echter altijd naar streven een goed evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en de bescherming van uw privacy. In het bijzonder kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om de volgende redenen:

 • Product- en dienstontwikkeling: wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van onze producten en diensten. Door het gebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Wij verwerken uw gegevens voor technische en statistische analyses en de uitkomsten worden vervolgens geanonimiseerd gerapporteerd binnen Unmatched.
 • Product- en dienstevaluatie: wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: gegevens die we verkrijgen tijdens ons onderhoud of onze tussenkomst, onze antwoorden op vragen van klanten, het vragen van feedback over onze diensten.
 • Klantenontwikkeling: wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te bespreken met u als prospect met het oog op klantenontwikkeling.
 • Marketingcommunicaties: Wij kunnen uw gegevens gebruiken als bestaande klant om direct marketing e-mails sturen teneinde u te informeren over onze producten en diensten of vergelijkbare producten of diensten. Als alternatief kunnen bepaalde gegevens worden bewaard en gebruikt worden voor andere redenen zoals bijvoorbeeld de gegevens van de afmeldingen bewaren wij om ervoor te zorgen dat we niet langer contact met u opnemen.

3.4 Toestemming

 • Marketingcommunicaties: wij bewaren en gebruiken alleen die gegevens waarvoor u als prospect toestemming ('opt-in') heeft gegeven om te communiceren over ons bedrijf aan niet-bestaande klanten of voor niet-vergelijkbare producten en diensten. U kunt deze toestemming steeds intrekken ('opt-out'). Als alternatief kunnen bepaalde gegevens worden bewaard en gebruikt worden voor andere redenen zoals bijvoorbeeld de gegevens van de afmeldingen bewaren wij om ervoor te zorgen dat we niet langer contact met u opnemen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms heel kort zijn.

 

Daarnaast wordt de lengte van de bewaartermijn ook bepaald door wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij genoodzaakt om je facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden. Daarnaast worden bepaalde gegevens uit juridische noodzaak bewaard als bewijs voor mogelijke geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Unmatched verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals hierboven beschreven).

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst conform met artikel 28 GDPR om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Unmatched blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Unmatched gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

7. Uw rechten als betrokkene

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, up-te-daten of corrigeren en het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen binnen de grenzen van de gegevensbeschermingswetten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unmatched en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt op elk moment een verzoek naar info@unmatched.eu sturen om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Het is toegelaten om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers achteraan het paspoort), kaartnummer en Rijksregisternummer te anonimiseren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek.

 

Het staat u altijd vrij om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit per post via de Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, of via e-mail op contact@apd-gba.be of per telefoon via +32 2 274 48 00 en voor eerstelijnshulp via +32 2 274 48 78.

 

8. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

 

Unmatched neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om de verwerking persoonsgegevens te beveiligen, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.